Дефиниции

 • „НИЕ“БОРИСОВ БГ„ДРУЖЕСТВОТО“ – означава „БОРИСОВ БГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул.“ Любен Каравелов“ № 8,  ЕИК 124703392,  e-mail: оffice@sophieatelier.eu, дружество – собственик на онлайн магазина на https://www.sophieatelier.eu/.
 • „САЙТ“ – означава уебсайта на адрес https://sophieatelier.eu/
 • „ОНЛАЙН МАГАЗИН“ – означава виртуалния магазин, находящ се на https://sophieatelier.eu/, предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
 • „ПОЛЗВАТЕЛ“ – означава лице, ползващо функционалностите на сайта.
 • „КУПУВАЧ“ – означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.
 • „ПОТРЕБИТЕЛ“ – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“).
 • „ЛИЧНИ ДАННИ“ – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство („ЗЗЛД“).
 • „НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ“ – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
 • „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

 

Чл.1     Общи

Ползвайки този уеб сайт Вие автоматично декларирате, че сте съгласни с условията за използване. Моля ако не сте съгласни напълно с някои от тези условия не ползвайте този уеб сайт. „Борисов БГ“ ЕООД има правото да променя тези условия по всяко време.

От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница.

Публикуваните на сайта снимки на стоки са илюстративни. Възможно е да е налице разминаване с действителните параметри /цветове и размери/.

 

Чл.2     Цени

1.Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. „Борисов БГ“ ЕООД си запазва  правото да ги променя по всяко време без предупреждение. Цените по потвърдени от Борисов БГ онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че такава се дължи. Декорацията не е включена в цената на съответния артикул.

2.При ползване на сайта на английски език цените на стоките се обозначават в евро.

3.При направено искане за ползване на сайта от страна на потребител, чийто роден език не е английски, ,,БОРИСОВ БГ“ ЕООД е длъжно да предостави информация за цените само на някой от официалните езици на Европейския съюз.

 

Чл.3     Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Информация по чл. 4 и чл.47, ал.1 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга, представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина може да бъде намерена и е достъпна на сайта.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.

Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

 

Чл.4.    Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, достъпен на  сайта.

 

Чл.5.    Плащане

5.1       Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:

 1. Наложен платеж
 2. Плащане с банкова карта
 3. Банков превод

5.2       В определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата; в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.

5.3       С приемането на настоящите общи условия купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „Наложен платеж“, да заплаща на „Борисов БГ“ ЕООД авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока. При използване на „Наложен платеж“ купувачът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), посочена във фактурата/касовата бележка и овластява куриера да предаде същата на „Борисов БГ“ ЕООД от негово име и за негова сметка.

5.4       При доставка с плащане чрез „Наложен платеж“: купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка.

5.5       При плащане с банков превод/банкова карта може да Ви бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.

5.6       Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок „Борисов БГ“ ЕООД няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

5.7       При онлайн покупки, както и когато цената е договорена с отстъпка, използването на промо код, подарък, ваучери и др. подобни не е приложимо.

 

Чл.6.    Договор

Договорът за продажба от разстояние между „Борисов БГ“ ЕООД и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на „Борисов БГ“ ЕООД. Потвърждаването на сключен с „Борисов БГ“ ЕООД договор от разстояние, се извършва на предоставения от купувача адрес на електронна поща.

 

Чл.7.    Доставка

7.1.      Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва до адреси на територията на Република България както и извън страната. Доставката се извършва до адреса на купувача, а при липса на такъв – до адрес на куриера /доставчика/, който адрес е посочен от купувача при попълването на поръчката. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването.

7.2. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки за територията на Република България са следните:

 1. За стоки поръчани до 14 часа българско време – 72 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.
 2. За стоки поръчани след 14 часа българско време – 96 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.
 3. За стоки, който не са налични, ще бъдат необходими от 3 до 5 работни дни, за да се изработят.

7.3. За доставяне на поръчаните стоки до адреси извън „Борисов БГ“ ЕООД ползва предоставяните от „Български пощи“ ЕАД куриерски услуги.  Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са сроковете, посочените в Общите условия на договора с потребителите на куриерски услуги на „Български пощи“ ЕАД .

7.4.      Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването.

7.5       Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. Освен при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка.

7.6       Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. Освен при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка.

7.7       „Борисов БГ“ ЕООД си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира купувача, да удължава всички срокове за доставка с до 14 дни. Стоката се доставя срещу подпис. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват, както следва:

– за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.

– за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на „Борисов БГ“ ЕООД /куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на „Борисов БГ“ ЕООД /куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, „Борисов БГ“ ЕООД задържа всички  заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка. „Борисов БГ“ ЕООД/ куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато купувачът е   посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

 

чл.8.    Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. ,,БОРИСОВ БГ“ ЕООД не отговаря за липса на съответствие на услугата, която съществува при предоставяне на услугата, в случай че не е уведомен в 14 дневен срок от установяване на несъответствието с договора.

Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се предявяват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за рекламации: гр. Добрич, ул.“ Любен Каравелов“ № 8.

 

Чл.9.    Отказ от сключен договор от разстояние

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока. Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на „Борисов БГ“ ЕООД стоката в оригиналната ѝ опаковка, в запазен търговски вид, ведно с всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на „Борисов БГ“ ЕООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на „Борисов БГ“ ЕООД за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на „Борисов БГ“ ЕООД рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

За да се упражни правото на отказ Потребителят трябва да уведоми ,,БОРИСОВ БГ“ ЕООД (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес,) и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно преди изтичането на срока за отказ от договора: да завършите успешно процедурата за отказ или да ни изпратите съобщение относно упражняването на правото на отказ.

 

Действие на отказа.

 

Ако упражните правото си на отказ от сключен договор от разстояние ние ще Ви възстановим по банков път, по посочена от Вас банкова сметка в българска банка, всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Правото за отказ не се прилагат за договора за доставка на:

– стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

– запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на „Борисов БГ“ ЕООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на дружеството за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на „Борисов БГ“ ЕООД рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

 

Чл.10.  Политика за защита на личните данни

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата Политика за защита на личните данни на „Борисов БГ“ ЕООД, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Политиката за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на сайта.

Ние обработваме твоите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от твоя страна. Няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за теб, ако откажеш обработването на личните данни.         Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

 1. Какви лични данни събираме

Когато купувате продукт можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др.

В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

 1. Как използваме личните данни

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила. В случай, че конкретна фунционалност на сайта (покупка на стока; получаване на информация за актуални промоции и други активности) изисква предоставяне на лични данни, непредоставянето им означава, че няма да можете да се възползвате от същата.

 1. Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски и др.) или пред компетентни органи.

 1. Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

 1. Цялост и задържане на личните данни

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

 1. Права на субекта на лични данни

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до e-mail: оffice@sophieatelier.eu. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само, ако са изпратени от имейла, използван за изготвяне на поръчката, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

Бисквитки

 

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта.      Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

 

Чл.11.  Други

„Борисов БГ“ ЕООД се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цветове и цени на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като „Борисов БГ“ ЕООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на „Борисов БГ“ ЕООД преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

„Борисов БГ“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд.

Актуализация

„Борисов БГ“ ЕООД си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия по всяко време. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта.